Willems Infos Novembre 2022
Read

Willems Infos Novembre 2022

by mairiedewillems

n° 64 Novembre 2022 Fête de la Citrouille Magique le lancé de lanternes ! Ğ ǀĞŶĚƌĞĚŝ Ϯϴ ŽĐƚŽďƌĞ ĂƵ ƐŽŝƌ ĚĞǀĂŶƚ ůĞ WƀůĞ ĐůĂƚ ă tŝůůĞŵƐ ŶŽƵƐ ĨġƟ ŽŶƐ ƉĂƌ ĐĞŶƚĂŝŶĞƐ ůĞƐ ĐŝƚƌŽƵŝůůĞƐ ƐŽƵƐ ƚŽƵƚĞƐ ĨŽƌŵĞƐ Ğƚ ƐƵƌƚŽƵƚ ĞŶ ĨĂŵŝůůĞ͘ ƌĂǀŽ ĂƵdž ĂůĐŚŝŵŝƐƚĞƐ ƋƵŝ ŶŽƵƐ ŽŶƚ... More

Read the publication