ΣΙΝΤΙΚΗ ΦΥΛΛΟ 408
Read

ΣΙΝΤΙΚΗ ΦΥΛΛΟ 408

by sintikigr

ÓÉÄÇÑÏÊÁÓÔÑÏÕ 020029 ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÓÉÍÔÉÊÇÓ ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ 2023 ÅÔÏÓ 35ï ÖÕËËÏ 408 € : 1,30 14Íïå.23 Σπάει κάθε ρεκόρ η αποχή στις δημοτικές εκλογές 2023 - 55% στη Σιντική Ïé 7 ÄÞìáñ÷ïé ôçò ðåñéöåñåéáêÞò åíüôçôáò Óåññþí ÁëëáãÞ «óêõôÜëçò» óôïõò... More

Read the publication