تفسیر کتاب يوئيل نبي
Read

تفسیر کتاب يوئيل نبي

by ktabkhaneh

  ‫ﻛﺘﺎب‬ ‫ﻛﺘﺎب‬ ‫ﻧﺒﻲ‬ ‫ﻳﻮﺋﻴﻞ‬ ‫ﻧﺒﻲ‬ ‫ﻳﻮﺋﻴﻞ‬ J Jo oe el l ‫ايمانداران‬ ‫برای‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫تفسير‬ ‫ايمانداران‬ ‫برای‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫تفسير‬ ‫نوشته‬ ‫دونالد‬ ‫مک‬ ‫ويليام‬ ‫دونالد‬ ‫مک‬ ‫ويليام‬ www.muhammadanism.org May 21, 2008 Farsi ِ ‫كتاب‬ ‫اين‬... More

Read the publication