شاگرد شوید- شاگرد سازید.
Read

شاگرد شوید- شاگرد سازید.

by ktabkhaneh

‫ﺷﻮﻳﺪ‬ ‫ﺷﺎﮔﺮد‬ ) ‫ﺳﺎزﻳﺪ‬ ‫ﺷﺎﮔﺮد‬ ( ‫درو‬ ‫س‬ ‫اﺳﻠﻮ‬ ‫اﻳﺮاﻧﻴﺎن‬ ‫ﮐﻠﻴﺴﺎﯼ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻤﯽ‬ ‫زﻣﺴﺘﺎن‬ – ‫ﺳﺎل‬ ‫ﺑﻬﺎر‬ ٢٠٠٠ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ More

Read the publication