تاریخ مسیحیت در ایران
Read

تاریخ مسیحیت در ایران

by ktabkhaneh

‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در اﯾﺮان ﻗﺴﻤﺖ اول )ﻧﺴﻄﻮری(‬ ‫‪ ۲۷‬آﺑﺎن ‪۱۳۹۵‬‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در اﯾﺮان ﻗﺴﻤﺖ اول )ﻧﺴﻄﻮری(‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آﻏﺎز ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در اﯾﺮان و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ‪ ،‬ﮔﺮﯾﮕﻮرﯾﻦ‪ ،‬ﻧﺴﻄﻮری‪ ،‬ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن و‬ ‫ارﺗﺪوﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬... More

Read the publication