ماموریت کلیسای ما
Read

ماموریت کلیسای ما

by ktabkhaneh

‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ åqK ÈuÝ tÐò U OK v² UÝ— XO UF ∫‰Ë« g Ð ¨U OK v² UÝ— XO UF »UÐ —œ —uAM t bI vðbOIŽ ‰u « ∫‰Ë« qB Å —bÄ ÕdÞ d Ä X UÝ— Å ”bH «ÅÕË— X UÝ— XÝ« Ábý ÁœU²Ýd `O ÈuÝ “« t v¹U OK v² UÝ— XO UF ʬ  —Ëd{ Ë v² UÝ— XO UF XKŽ dAÐ a¹—Uð Ë vÖb½“ —œ v² UÝ— XO UF v² UÝ—... More

Read the publication