چگونه اوقاتی پرمعنا با خدا داشته باشیم-رازگاهان .
Read

چگونه اوقاتی پرمعنا با خدا داشته باشیم-رازگاهان .

by ktabkhaneh

‫ﺑﺎﺷﻴﻢ‬ ‫داﺷﺘﻪ‬ ‫ﺧﺪا‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﭘﺮﻣﻌﻨﺎ‬ ‫اوﻗﺎﺗﯽ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ )‫رازﮔﺎهﺎن‬( ‫ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺁن‬ ‫ﻣﻬﻢ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫ﭼﻬﺎر‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻔﻴﺪ‬ ‫رازﮔﺎهﺎﻧﯽ‬ ‫داﺷﺘﻦ‬ ‫ﺑﺮاﯼ‬: •‫ﮐﻨﻴﺪ‬ ‫ﺷﺮوع‬ ‫درﺳﺖ‬ ‫ﺣﺎﻟﺘﯽ‬ ‫ﺑﺎ‬ •‫ﮐﻨﻴﺪ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫را‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﯽ‬ ‫زﻣﺎن‬ •‫ﮐﻨﻴﺪ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫را‬... More

Read the publication