Чернованова В.М.. Замуж за колдуна, или Любовь не предлагать
Read

Чернованова В.М.. Замуж за колдуна, или Любовь не предлагать

by sgerasimov

ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ ÑÒÐÀÆÀ ÌÃËÛ ÈÇÁÐÀÍÍÈÖÀ ÑÒÐÀÆÀ ÌÃËÛ. ÖÂÅÒÎÊ ÈÇ ÏËÀÌÅÍÈ ÏÎÕÈÙÅÍÍÀß, ÈËÈ ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ ÄËß ×ÓÄÎÂÈÙÀ ÂÎ ÂËÀÑÒÈ ÏËÀÌÅÍÈ ÊÎÐÎËÜ ÆÅËÀÅÒ ÆÅÍÈÒÜÑß ÍÅÂÅÑÒÀ ÑÒÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÈÍÖÀ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÎËÄÓÍÀ, ÈËÈ ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÏÐÅÄËÀÃÀÒÜ Â ñîàâòîðñòâå ñ Ìàðèíîé Ýëüäåíáåðò... More

Read the publication