Петровичева Л.К.. Принцесса без короны. Отбор не по правилам
Read

Петровичева Л.К.. Принцесса без короны. Отбор не по правилам

by sgerasimov

ÄÐÀÊÎÍ ÂÛÁÈÐÀÅÒ ÍÅÂÅÑÒÓ ÊÎËËÅÊÖÈÎÍÅÐ ×ÓÄÅÑ ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÎÐÕÈÄÅß ÏÐÈÍÖ–ÂÎÐÎÍÀ ÂÅÄÜÌÀ ÇÀÏÀÄÍÛÕ ÏÓÑÒÎØÅÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÁÅÇ ÊÎÐÎÍÛ. ÎÒÁÎÐ ÍÅ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ

Read the publication