Никольская Е.Г.. Звездный факультет. Бал поцелуев
Read

Никольская Е.Г.. Звездный факультет. Бал поцелуев

by sgerasimov

×ÓÆÀß ÍÅÂÅÑÒÀ ×ÓÆÀß ÍÅÂÅÑÒÀ. ÒÀÉÍÀ ÏÎÄÇÅÌÅËÈÉ ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ «×ÅÐÍÎÃÎ ÎÇÅÐÀ» ÌÀÃÈ×ÅÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß. ÄÎÑÒÀÒÜ ÂÀÑÈËÈÑÊÀ! ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÎÒÁÎÐ. ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÂÐÀÃÀ ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ. ÁÀË ÏÎÖÅËÓÅ Äèëîãèÿ «Ïîäàðîê èç ïðåèñïîäíåé» ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ÅÅ ×ÓÄÎÂÈÙÅ ÌÎÉ ÎÃÍÅÍÍÛÉ È ÑÍÅÆÍÛÉ... More

Read the publication