ΣΙΝΤΙΚΗ ΦΥΛΛΟ 402
Read

ΣΙΝΤΙΚΗ ΦΥΛΛΟ 402

by sintikigr

ÓÉÄÇÑÏÊÁÓÔÑÏÕ 020029 ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÓÉÍÔÉÊÇÓ ÌÁÚÏÓ 2023 ÅÔÏÓ 34ï ÖÕËËÏ 402 €: 1,30 09Ìáú.23 Ε Λ ΟΣ Ðáñá÷þñçóç ôçò ËÁÖ áðü ôï ÔÅÈÁ ΦΑΚ .Φ. Λ.Α áðåõèåßáò óôçí É.Ì. ÓéäçñïêÜóôñïõ ×ÙÑÉÓ ÁÍÔÉÔÉÌÏ ÃÉÁ 20 ×ÑÏÍÉÁ ÌïéñÜæïõí ôç ãç ôïõ ÓéäçñïêÜóôñïõ... More

Read the publication