ΣΙΝΤΙΚΗ ΦΥΛΛΟ 410
Read

ΣΙΝΤΙΚΗ ΦΥΛΛΟ 410

by sintikigr

ÓÉÄÇÑÏÊÁÓÔÑÏÕ 020029 ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÓÉÍÔÉÊÇÓ ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ 2024 ÅÔÏÓ 35ï ÖÕËËÏ 410 € : 1,30 16Éáí.24 Η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ προστέθηκε στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα Óå áíáâñáóìü ïé Óåññáßïé áãñüôåò Ç áðüöáóç ãéá êéíçôïðïéÞóåéò åßíáé ðëÝïí... More

Read the publication