Долга верзија јуни 2022 ООУ Владо Тасевски САМОЕВАЛУАЦИЈА 2020 2022
Read

Долга верзија јуни 2022 ООУ Владо Тасевски САМОЕВАЛУАЦИЈА 2020 2022

by Violeta Panev

Самоевалуацијата претставува значаен документ за работа на училиштето и го отсликува процесот на унапредување на работата во истото преку постојано следење и вреднување на планираното и оствареното заради обезбедување квалитет на воспитно-образовната работа. More

Read the publication