خشونت و تبعیض در اسلام
Read

خشونت و تبعیض در اسلام

by azad ahmad

‫ﺟﺴﺘﺎﺭ‬‫ﻱ‬‫ﺑﺮ‬‫ﹶﺷﮑﺎﻝ‬‫ﺍ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻋﻠﻞ‬ ‫ﺧﺸﻮﻧﺖ‬‫ﺗﺒﻌﻴﺾ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﺳﻼﻡ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺄﻟﻴﻒ‬:‫ﻣﻌﺎﻧ‬ ‫ﻓﺮﺥ‬‫ﻲ‬ PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de More

Read the publication