فحاشی در قرآن
Read

فحاشی در قرآن

by azad ahmad

!‫قرآن‬ ‫در‬ ‫فحاشی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مسلمانان‬ ‫از‬ ‫روز‬ ‫شبانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سخنی‬ ‫داشت‬ ‫کاری‬ ‫مردم‬ ‫دین‬ ‫به‬ ‫نباید‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫توهین‬ ‫مقدسات‬ ‫و‬ ‫اسالم‬ ‫به‬ ‫نباید‬ ‫اینکه‬ ،‫قرآن‬ ‫آیات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫اسالم‬ ‫دین‬ ‫در‬ ‫خیر؛‬ ‫میگذارند؟‬... More

Read the publication