زوال جهان اسلام
Read

زوال جهان اسلام

by azad ahmad

‫سَػمه‬ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‫اَیټ‌ُیايځ‬ٙ‌‫ی‌این‌ٽشابة‌ٍا‌ثاه‬ ‌ ‌،‫اڇ‬ ‌ ‫‌سٺاايیڈ‌ډاا‬،‫ډچیلااه‬ ‌ ‫ٽاا؛ڈا‌ایٖااب‬ ‌ ‌‫ِ‌ىی؛ااياٍی‬ ( ‫ډٖااچمب‬ ‌) ‌ ‫ى‬‫‌ىا‬ ‫ااب‬ٚ‫ٽااه‌ىٍ‌٭مااڄ‌ی‬ ‌: ‌ ‫هَځااب‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫ابی‌ىٍوی‬ ‫ا‬‫ثبوٍه‬ ‌ ‫ا‬ ‫ا‬ٞ‫و‬ٙ‌‫و‬ ‌ ‌‫ايژیڅیّی‌و‬... More

Read the publication