صفیه ، همسر یهودی محمد
Read

صفیه ، همسر یهودی محمد

by azad ahmad

!‫محمد‬ ‫یهودی‬ ‫همسر‬ ‫صفیه‬ !2007articles ,20 ‫دسامبر‬ !‫سینا‬ ‫علی‬ ‫دکتر‬ – ‫نوشته‬ ! !‫بیخدا‬ ‫آرش‬ - ‫پارسی‬ ‫به‬ ‫برگردان‬ !!‫ایتالیایی‬ !!‫انگلیسی‬ ! ‫اسیر‬ ‫خیبر‬ ‫به‬ ‫محمد‬ ‫لشگر‬ ‫حمله‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫یهودی‬ ‫زنی‬ ،‫است‬ ‫اخطب‬ ‫بن‬ ‫حیی‬... More

Read the publication