قرآن محمدی
Read

قرآن محمدی

by azad ahmad

1 ‫ﻗﺮﺁن‬‫ﻣﺤﻤﺪﯼ‬)1( ‫ﮔﺮاﻳﯽ‬ ‫اﻳﻤﺎن‬ ‫و‬ ‫ﮔﺮاﻳﯽ‬ ‫ﻋﻘﻞ‬ ‫هﺮ‬‫دﻳﻨ‬‫ﯽ‬‫اﺳﺖ‬ ‫ﺑﺮدار‬ ‫ﮐﺬب‬ ‫و‬ ‫ﺻﺪق‬ ‫هﺎﯼ‬ ‫ﮔﺰارﻩ‬ ‫داراﯼ‬.‫هﺎﯼ‬ ‫ﮔﺰارﻩ‬ ‫ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن‬ ‫از‬ ‫ﺑﺴﻴﺎرﯼ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ؟‬ ‫اﺛﺒﺎت‬ ‫هﺎ‬ ‫ﮔﺰارﻩ‬ ‫اﻳﻦ‬ ‫ﺁﻳﺎ‬ ‫اﻣﺎ‬ ‫ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ‬ ‫اﺛﺒﺎت‬ ‫را‬ ‫دﻳﻨﯽ‬)‫ﮔﺮﻳﺰ‬ ‫ﺧﺮد‬(‫ﮐﻨﻨﺪ‬... More

Read the publication