70 مورد از تناقضات قرآن
Read

70 مورد از تناقضات قرآن

by azad ahmad

!(‫کامل‬ ‫قرآن)مقاله‬ ‫تناقضات‬ ‫از‬ ‫مورد‬ 70 ! !‫قرآن‬ ‫تناقضات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دشواری‬ ‫از‬ ‫مورد‬ ‫شصت‬ !‫اهلل‬ ‫عجیب‬ ‫حسابرسی‬ (1 ‫و‬ ‫دختر‬ ‫سه‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫و‬ ،‫شود‬ ‫فوت‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ .‫میکند‬ ‫صحبت‬ ‫وراثت‬ ‫قوانین‬ ‫مورد‬ ‫در‬ (176 ‫آیه‬ 4 ‫)سوره‬... More

Read the publication