محمد و دشمنان شخصی اش
Read

محمد و دشمنان شخصی اش

by azad ahmad

! ‫اش‬ ‫شخصی‬ ‫دشمنان‬ ‫و‬ ‫محمد‬ ! ! ! !  ‫بیخدا‬ ‫آرش‬ :(‫گان‬) ‫نگارنده‬   ‫ستیزی‬ ‫اسالم‬ ‫و‬ ‫اسالم‬   ‫تاريخ‬   ‫گری‬ ‫وحشی‬ ‫و‬ ‫جنایات‬ :‫در‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ !‫اسالم‬ ‫پیامبر‬ ‫ای‬ ‫زنجیره‬ ‫قتلهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شکنجه‬ ،‫ترورها‬ ! ‫و‬ ‫رو‬ ‫دو‬ ً... More

Read the publication