علی 1400 انسان را ناجوانمردانه به قتل رسانده
Read

علی 1400 انسان را ناجوانمردانه به قتل رسانده

by azad ahmad

!‫رسانده‬ ‫قتل‬ ‫به‬ ‫ناجوانمردانه‬ ‫را‬ ‫انسان‬ 1400 (‫علی)ع‬ ! !‫شیعیان‬ ‫اول‬ ‫امام‬ ‫علی‬ ‫امام‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫سربریده‬ ‫افراد‬ ‫تعداد‬ . ‫هاست‬ ‫انسان‬ ‫ما‬ ‫ساله‬ ‫هزار‬ ‫چند‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫بریدن‬ ‫سر‬ ‫متخصصان‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬... More

Read the publication