شیعی گری
Read

شیعی گری

by azad ahmad

‫ﺷﻴﻌﻲ‬ ‫ﺷﻴﻌﻲ‬ ‫ﺷﻴﻌﻲ‬ ‫ﮔﺮی‬ ‫ﮔﺮی‬ ‫ﮔﺮی‬ ‫ﭘﺮوردﮔﺎرا‬ ! ‫رزﻣﻴﺪ‬ ‫ﺧﻮاهﻢ‬ ‫ﮔﻤﺮاهﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﻪ‬ ، ‫ﺟﻨﮕﻴﺪ‬ ‫ﺧﻮاهﻴﻢ‬ ‫ﺳﺘﻢ‬ ‫و‬ ‫ﺁز‬ ‫ﺑﺎ‬ ، ‫ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ‬ ‫ﺧﻮاهﻴﻢ‬ ‫هﺎ‬ ‫ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ‬ ، ‫ﺗﻮﺳﺖ‬ ‫راهﻨﻤﺎﺋﻴﻬﺎي‬ ‫و‬ ‫ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ‬ ‫ﺁن‬ ‫و‬ ‫ﮔﺮداﻧﻴﺪ‬ ‫ﺧﻮاهﺪ‬ ‫ﻓﻴﺮوز‬ ‫را‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﮐﻪ‬ . ) ‫ﺁذر‬... More

Read the publication