تفسیر رساله سوم يوحنا
Read

تفسیر رساله سوم يوحنا

by ktabkhaneh

  ‫ﻳﻮﺣﻨﺎ‬ ‫ﺳﻮم‬ ‫رﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﻳﻮﺣﻨﺎ‬ ‫ﺳﻮم‬ ‫رﺳﺎﻟﻪ‬ T Th he e T Th hi ir rd d E Ep pi is st tl le e o of f J Jo oh hn n ‫ايمانداران‬ ‫برای‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫تفسير‬ ‫ايمانداران‬ ‫برای‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫تفسير‬ ‫نوشته‬ ‫دونالد‬ ‫مک‬ ‫ويليام‬ ‫دونالد‬ ‫مک‬ ‫ويليام‬... More

Read the publication