تفسیر مقدمه‏ای بر کتابها تاریخی
Read

تفسیر مقدمه‏ای بر کتابها تاریخی

by ktabkhaneh

  ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫اي‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫اي‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺨﻲ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺨﻲ‬ I In nt tr ro od du uc ct ti io on n t to o t th he e H Hi is st to or ri ic ca al l B Bo oo ok ks s ‫ايمانداران‬ ‫برای‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫تفسير‬ ‫ايمانداران‬ ‫برای‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬... More

Read the publication