پدران سریانی در نیایش و زندگی روحانی قسمت اول
Read

پدران سریانی در نیایش و زندگی روحانی قسمت اول

by ktabkhaneh

v½U¹dÝ Ê«—bÄ v½U?ŠË— vÖb??‡½“ Ë g¹U?O?½ —œ „ËdÐ 5²ÝU³Ý  UONë

Read the publication