بدعت ها و فرقه های غیر کتابمقدسی مسیحی .
Read

بدعت ها و فرقه های غیر کتابمقدسی مسیحی .

by ktabkhaneh

!‫پرسش‬ ! !‫میاندیشند؟‬ ‫چه‬ ‫تثلیث‬ ‫دربارۀ‬ ‫و‬ ‫چیست‬ (Jesus Only) ‫انگاران‬ ‫یگانه‬ - ‫عیسی‬ ‫فقط‬ ‫فرقه‬ ! !‫پاسخ‬ ! ! ‫مسیحی‬ ‫دینی‬ ‫راست‬ ‫ایمان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫آنچه‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ .‫‌باشد‬‫ی‬‫م‬ ‫شبیه‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫موارد‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫آنها‬... More

Read the publication