سرگذشت بتی باکستر
Read

سرگذشت بتی باکستر

by ktabkhaneh

‫ﺑﺎآﺴﺘﺮ‬ ‫ﺑﺘﻲ‬ ‫ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫در‬ ‫آﻪ‬ ‫اي‬ ‫ﻣﻌﺠﺰﻩ‬1941‫اﻓﺘﺎد‬ ‫اﺗﻔﺎق‬ ‫ﻣﻴﻼدي‬ ‫ﺧﻮدش‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫از‬ ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ‬:‫ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻠﻴﺎن‬ ‫وس‬ ‫ﻃﺎﻃﻪ‬ ‫اﻧﺪ‬ ‫ﺷﻨﻴﺪﻩ‬ ‫ﻧﻔﺮ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ‬ ‫آﻨﻮن‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫را‬ ‫ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ‬ ‫اﻳﻦ‬ ‫راﺑﺮﺗﺲ‬ ‫اورال‬ ‫ﻗﻠﻢ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎآﺴﺘﺮ‬ ‫ﺑﺘﻲ‬ ‫درﺑﺎرﻩ‬ ‫اي‬... More

Read the publication