نیایش کلیساهای شرق جلد دوم ایام بعد از عید گذر
Read

نیایش کلیساهای شرق جلد دوم ایام بعد از عید گذر

by ktabkhaneh

g¹UO½ ‚dý ÈU¼U OK ÂËœ bKł —cÖ bOŽ “« bFÐ ÂU¹« ∫“« XÝ« È«ÅtLłdð »U² s¹« PRIERE ORIENTALE DES EGLISES I TEMPS AVANT PAQUES EDITIONS PAROLE DE VIE 1975 WWW.IRANCATHOLIC.COM WWW.IRANCATHOLIC.NET

Read the publication