عطایای روح ؛ دیروز و امروز
Read

عطایای روح ؛ دیروز و امروز

by ktabkhaneh

‫روح‬ ‫ﻋﻄﺎﻳﺎﯼ‬:‫اﻣﺮوز‬ ‫و‬ ‫دﻳﺮوز‬ ‫ﻓﺎﺗﺤﯽ‬ ‫ﻣﻬﺮداد‬ ‫دﮐﺘﺮ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬: ‫ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻌﺠﺰﻩ‬ ‫ﻧﻴﺰ‬ ‫اﻣﺮوز‬ ‫ﺧﺪا‬ ‫ﺁﻳﺎ‬‫ﺷﻔﺎﯼ‬ ‫ﺑﺮاﯼ‬ ‫ﻗﺪرت‬ ‫ﻣﺮدم‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻴﺰ‬ ‫اﻣﺮوز‬ ‫او‬ ‫ﺁﻳﺎ‬ ‫ﮐﻨﺪ؟‬ ‫ﺑﻴﻤﺎرﯼ‬‫ﻣﯽ‬ ‫هﺎ‬‫و‬ ‫ﺑﮕﻮﻳﺪ‬ ‫ﺳﺨﻦ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺧﺪا‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫دارﻧﺪ‬ ‫وﺟﻮد‬... More

Read the publication