تنها دری که به بهشت گشوده می شود
Read

تنها دری که به بهشت گشوده می شود

by ktabkhaneh

‫درى‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫درى‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺑﻬﺸﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻬﺸﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮد‬ ‫ﮔﺸﻮده‬ ‫ﻣﻰﺷﻮد‬ ‫ﮔﺸﻮده‬ ‫اﺳﺘﻨﻠﻰ‬ ‫ﭼﺎرﻟﺰ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر‬ ‫ﺟﻬﺎن‬ ‫ﻧﻮر‬ ‫ات‬ More

Read the publication