چگونه نجات می یابیم
Read

چگونه نجات می یابیم

by ktabkhaneh

‫خدا‬ ِ‫مکشوف‬ ِ‫کالم‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ّت‬‫ي‬‫مسيح‬ ِ‫عالم‬ ‫از‬ ‫دورنمائی‬ ‫می‬ ‫نجات‬ ‫چگونه‬‫يابيم‬ "‫است‬ ‫خداوند‬ ِ‫آن‬ ‫از‬ ‫"نجات‬ ‫نبی‬ ‫)يونس‬٢:٩(

Read the publication