در میزان سنجیده شده و ناقص در آمده ای
Read

در میزان سنجیده شده و ناقص در آمده ای

by ktabkhaneh

‫سنجیده‬ ‫میزان‬ ‫در‬ ‫ناقص‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ای‬ ‫درآمده‬ ‫مودی‬ ‫لیمن‬ ‫دوایت‬ :‫نوشته‬ ‫نیا‬‫مقدس‬ ‫نینوس‬ :‫ترجمه‬

Read the publication