شکنجه شده برای مسیح
Read

شکنجه شده برای مسیح

by ktabkhaneh

1 ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺷﮑﻨﺠﻪ‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺴ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﯿﺢ‬ ‫وورﻣﺒﺮاﻧﺪ‬ ‫رﯾﭽﺎرد‬ ‫ﺷﺒﺎن‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ‬ : ‫ﻏﻔﺎری‬ ‫اﺑﺮاﻫﯿﻢ‬

Read the publication