خدا شما را دوست دارد
Read

خدا شما را دوست دارد

by ktabkhaneh

1 ‫اول‬ ‫ﻓﺼﻞ‬ ‫دارد‬ ‫دوﺳﺖ‬ ‫را‬ ‫ﴰﺎ‬ ‫ﺧﺪا‬ » ‫دوﺳـﺖ‬ ‫را‬ ‫ﺟﻬﺎن‬ ‫ﻣﺮدم‬ ‫ﺑﻘﺪری‬ ‫ﺧﺪا‬ ‫زﻳﺮا‬ ‫ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ‬ ‫را‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪ‬ ‫ﻳﮕﺎﻧﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫دارد‬ ‫هـﻼک‬ ‫ﺁورد‬ ‫اﻳﻤﺎن‬ ‫او‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫هﺮ‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻴﺎﺑﺪ‬ ‫ﺟﺎوﻳﺪ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﺑﻠﮑﻪ‬ ‫ﻧﺸﻮد‬ « ‫ﻳﻮﺣﻨﺎ‬ 3:16 ‫ای‬... More

Read the publication