رسالت کلیسا طبق کتاب مقدس
Read

رسالت کلیسا طبق کتاب مقدس

by ktabkhaneh

www.irancatholic.com ∫ “« XÝ« È«ÅtLłdð »U²& s¹« Mission in the Bible Unity and Plurality Lucien Legrrand Ishvani Publication; Pune, India 1994' ”bI(Å»U²& o³Þ U+OK& X,UÝ— ∫ Ê«uMŽ Ê«dÖu, 5Ýu, ∫ ÁbM+¹u½ ÆbýUÐÅv( pO,uðU& Ê«d¹« X¹UÝ »Ë tÐ oKF²( Ë ÿuH×( dŁ« s¹«... More

Read the publication