تفسیر رساله دوم پطرس
Read

تفسیر رساله دوم پطرس

by ktabkhaneh

  ‫ﭘﻄﺮس‬ ‫دوم‬ ‫رﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﭘﻄﺮس‬ ‫دوم‬ ‫رﺳﺎﻟﻪ‬ T Th he e S Se ec co on nd d E Ep pi is st tl le e o of f P Pe et te er r ‫ايمانداران‬ ‫برای‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫تفسير‬ ‫ايمانداران‬ ‫برای‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫تفسير‬ ‫نوشته‬ ‫دونالد‬ ‫مک‬ ‫ويليام‬ ‫دونالد‬ ‫مک‬ ‫ويليام‬... More

Read the publication