فرهنگ لغات مسیحی
Read

فرهنگ لغات مسیحی

by ktabkhaneh

‫مقدمه‬ ‫ضبط‬ ‫و‬ ‫ثبت‬ ‫در‬ ‫چقدر‬ ‫که‬ ‫دانند‬ ‫می‬ ‫دارند‬ ‫آشنایی‬ ، ‫نویسی‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫آنان‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫داشته‬ ‫آن‬ ‫تمام‬ ‫چون‬ ‫است‬ ‫مهم‬ .‫است‬ ‫موثر‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ، ‫مردم‬ ‫یک‬ ‫معنوی‬ ‫های‬ ‫دارایی‬ .‫برود‬ ‫کف‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫چیزی‬... More

Read the publication