تفسیر کتاب روت
Read

تفسیر کتاب روت

by ktabkhaneh

 ‫روت‬ ‫ﻛﺘﺎب‬‫روت‬ ‫ﻛﺘﺎب‬ RRuutthh ‫ايمانداران‬ ‫برای‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫تفسير‬‫ايمانداران‬ ‫برای‬ ‫مقدس‬ ‫کتاب‬ ‫تفسير‬ ‫نو‬‫شته‬ ‫دونالد‬ ‫مک‬ ‫ويليام‬‫دونالد‬ ‫مک‬ ‫ويليام‬ www.muhammadanism.org June 27, 2008 Farsi ‫رش‬ ‫به‬ ‫مقدس‬ ‫كتاب‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ِ... More

Read the publication