نیایش کلیساهای شرق جلد اول ایام روزه و عید گذر عیسی
Read

نیایش کلیساهای شرق جلد اول ایام روزه و عید گذر عیسی

by ktabkhaneh

g¹UO½ ‚dý ÈU¼U OK ‰Ë« bKł —cÖ bOŽ “« q³ ÂU¹« ∫“« XÝ« È«ÅtLłdð »U² s¹« PRIERE ORIENTALE DES EGLISES I TEMPS AVANT PAQUES EDITIONS PAROLE DE VIE 1975 WWW.IRANCATHOLIC.COM WWW.IRANCATHOLIC.NET

Read the publication