مطالعه کتاب مقدس جلد چهارم خدا چگونه سخن می گوید ؟ قسمت دوم
Read

مطالعه کتاب مقدس جلد چهارم خدا چگونه سخن می گوید ؟ قسمت دوم

by ktabkhaneh

r−MÄ qB" qOzu½ULŽ Êb%¬ v¹u~AOÄ t%bI% vŽ«b?ð «— œöO?# b?OŽ —œ v?$O?Ž Êb?#¬ vM?F?# ÊU?O?×?O?$?# È«d?Ð qO?zu?½U?L?Ž Êb?#¬ v¹u?~?A?O?Ä vM?F?# Σ »U?Ð t* s¹« “« q³?, øXÝ« Áœu?Ð 5?L?¼ e?O?½ v³?½ ÈU?O?F?ý« ÊU?#“ —œ ʬ vM?F?# U?¹¬ U?#« Æb?M?*Åv# d¼ È«dÐ —u?NA# 7?#... More

Read the publication