تشخیص دادن روح
Read

تشخیص دادن روح

by ktabkhaneh

ÕË— Êœ«œ hO!Að øœ—cÖÅv# tÇ U# ÊË—œ —œ s¹«—u" pO½u$ ∫“« XÝ« È«ÅtLłdð »U²* s¹« Discerner, Que se passe-t-il en nous? By: Monique Lorrain ÕË— Êœ«œ hO+Að ∫»U²* Ê«uMŽ s¹«—u" pO½u$ ∫ÁbM-¹u½ WWW.IRANCATHOLIC.COM WWW.IRANCATHOLIC.COM More

Read the publication