چرا مسیحیان مریض می شوند و چگونه می توانند شفا یابند؟
Read

چرا مسیحیان مریض می شوند و چگونه می توانند شفا یابند؟

by ktabkhaneh

‫مسیحیان‬ ‫چرا‬ ‫و‬ ‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مریض‬ ‫‌توانند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫چگونه‬ ‫یابند؟‬ ‫شفا‬ ‫لیندسی‬ ‫گوردن‬ :‫نوشته‬ ‫خاچیكی‬ ‫سارو‬ :‫ترجمه‬ More

Read the publication