مدارک ثابت کننده برای خدا بودن مسيح .
Read

مدارک ثابت کننده برای خدا بودن مسيح .

by ktabkhaneh

! ! ‫مسيح‬ ‫بودن‬ ‫خدا‬ ‫برای‬ ‫کننده‬ ‫ثابت‬ ‫مدارک‬ ! ".‫مسيح‬ ‫عيسی‬ ‫ما‬ ‫خداوند‬ ‫يعنی‬ ،‫شد‬ ‫منصوب‬ ‫خدا‬ ‫قدرتمند‬ ‫پسر‬ ‫مقام‬ ‫به‬ ،‫َّت‬‫ي‬‫قدوس‬ ِ‫ح‬‫رو‬ ‫سبب‬ ‫به‬ ،‫مردگان‬ ‫ميان‬ ‫از‬ ‫رستاخيز‬ ‫با‬ !(‫نو‬ ‫هزارة‬ ‫ترجمة‬ ‫از‬ 4 :1‫)روميان‬ !... More

Read the publication