کتاب مقدس پارسایان چهار انجیل ترجمه ساده
Read

کتاب مقدس پارسایان چهار انجیل ترجمه ساده

by ktabkhaneh

“« tÄbIÄ rOKý—Ë« ”bIÄÅ»U²Â o³Þ  U×O{u𠜗uH ¬ ”bIÄÅ»U²Â

Read the publication