روح القدس در آیین تعمید طبق سنت سریانی قسمت اول
Read

روح القدس در آیین تعمید طبق سنت سریانی قسمت اول

by ktabkhaneh

”bI!«ÅÕË— v½U¹dÝ XM?Ý o³Þ b?OL?Fð 5?¹¬ —œ „ËdÐ 5²ÝU³Ý

Read the publication