اعتقادات اشتباه .
Read

اعتقادات اشتباه .

by ktabkhaneh

!‫پرسش‬ ! !‫است؟‬ ‫مقدسی‬ ‫کتاب‬ ‫م‬ ِ‫یونیورسالیس‬ /‫جهانی‬ ‫نجات‬ ‫آیا‬ !!‫پاسخ‬ ! ! ‫احتماال‬ .‫رفت‬ ‫خواهند‬ ‫بهشت‬ ‫به‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫قبول‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫اعتقاد‬ ‫جهانی‬ ‫نجات‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫امروزه‬ .‫دارند‬ ‫را‬ ‫نجات‬... More

Read the publication