زندگی تازه.
Read

زندگی تازه.

by ktabkhaneh

‫ﺗﺎزﻩ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺪهﺪ‬ ‫ﻧﺸﺎن‬ ‫را‬ ‫ﻣﻘﺪس‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﭘﺎﻳﻪ‬ ‫ﺁﻧﮑﻪ‬ ‫ﺑﺨﺎﻃﺮ‬ ‫را‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫اﻳﻦ‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ‬.‫ه‬ ‫ﮐﺘﺎب‬ ‫اﻳﻦ‬‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﻔﺖ‬ ‫ﺥﻼﺻﻪ‬ ‫ﺑﺼﻮرت‬ ‫را‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎر‬ ‫ﻧﻴﺰ‬ ‫ﮔﺮوهﯽ‬ ‫ﻣﻄﺎﻝﻌﻪ‬ ‫ﺑﺮاﯼ‬ ‫ﮐﻪ‬ ‫ﻣﻴﺪهﺪ‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ‬... More

Read the publication