کتاب مقدس و مثل های فارسی 2
Read

کتاب مقدس و مثل های فارسی 2

by ktabkhaneh

‫وزﻳﺮي‬ ‫ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ‬ ‫دﻛﺘﺮ‬ ‫ﭘﺎرﺳﻲ‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫ﻣﺜﻞ‬ ‫و‬ ‫س‬‫ﺪ‬‫ﻣﻘ‬ ‫ﻛﺘﺎب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اﻧﺪ‬ ‫داﺷﺘﻪ‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﻳﻬﻮدﻳﺎن‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻫﺎﺋﻲ‬ ‫ﻣﻠﺖ‬ ‫ﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ‬ ‫از‬ ‫ﻳﻜﻲ‬ ‫اﻳﺮاﻧﻴﺎن‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻮده‬ ‫اﺳﺘﻮار‬ ‫و‬ ‫ﭘﺎﻳﺪار‬ ‫ﻫﻤﻴﺸﻪ‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬ ‫اﻳﻦ‬ ، ‫ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫درازﻧﺎي‬... More

Read the publication