بهشت و جهنم .
Read

بهشت و جهنم .

by ktabkhaneh

!‫پرسش‬ ! !‫چه؟‬ ‫یعنی‬ ‫جدید‬ ‫زمینی‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫آسمان‬ !!‫پاسخ‬ ! ! ‫زمین‬ ‫و‬ ‫آسمان‬ ،‫آخر‬ ‫زمانهای‬ ‫وقایع‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫جزئیات‬ ‫با‬ ‫جدید‬ ‫زمینی‬ ‫و‬ ‫آسمان‬ ‫از‬ ‫تصویری‬ ‫ما‬ ‫به‬ 22-21 ‫مکاشفه‬ .‫دارند‬ ‫واقعی‬ ‫بهشت‬ ‫از‬ ‫غلط‬... More

Read the publication