پيشگوييهای نوسترداموس از طريق ستاره خوانی و نبوتهای کتابمقدس.
Read

پيشگوييهای نوسترداموس از طريق ستاره خوانی و نبوتهای کتابمقدس.

by ktabkhaneh

!‫کتابمقدس‬ ‫نبوتهای‬ ‫و‬ ‫خوانی‬ ‫ستاره‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫نوسترداموس‬ ‫پيشگوييهای‬ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ‫نوسترداموس‬ ,‫مسيحيت‬ ‫منتقدين‬ ‫از‬ ‫بسياری‬ .‫بود‬ ‫زبردست‬ ‫بسيار‬ ‫طب‬ ‫و‬ ‫رياضيات‬ ,‫جادوگری‬ ,‫کيمياگری‬ ,‫خوانی‬ ‫ستاره‬ ,‫کاباال‬ ‫سنت‬ ,‫نجوم‬... More

Read the publication